Kancelaria Adwokacka Wojciech Grzęda

Mam zaszczyt przedstawić ofertę Kancelarii Adwokackiej w Krzeszowicach, której jestem właścicielem. Podstawą prawną istnienia Adwokatury w Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, w której art. 4 ust. 1 głosi, iż zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Kancelaria Adwokacka prowadzi działalność w zakresie usług prawnych w dziedzinach prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego i wykroczeń, prawa administracyjnego. Oferuje zarówno indywidualne poradnictwo na zlecenie Klienta, jak i zastępstwo adwokackie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika strony procesu na każdym etapie postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego na terytorium RP. Deklaruję ze swej strony, iż powierzone mi sprawy będą prowadzone sumiennie i z najwyższą starannością, z zachowaniem zasad wykonywania zawodu adwokata, w szczególności tajemnicy zawodowej i uczciwości wobec Klienta, mając na względzie jego dobro i interes indywidualny.

Zakres Działalności

Mam doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, świadczę profesjonalne zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania. Oferuję także sporządzanie wszelkich pism procesowych w każdej fazie sprawy, a także reprezentowanie w procedurach przed organami administracji publicznej. W prowadzeniu wszelkich spraw zawsze za cel stawiam sobie dobro Klientów, a czynności podejmowane przeze mnie przyczyniają się do zabezpieczenia i ochrony interesu moich Mocodawców. Dbam o terminowość i prawidłowość przebiegu postępowania.
Prawo zobowiązań i rzeczowe jest dziedziną obejmującą stosunki umowne między osobami fizycznymi i prawnymi w obrocie gospodarczym oraz treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy.
Reprezentuję Klientów m.in. w:
 • sprawach o zapłatę,
 • sprawach dotyczących własności nieruchomości, budynków, gruntów, lokali mieszkalnych,
 • sprawach o odzyskanie utraconych nieruchomości, eksmisji, nabycia własności przez zasiedzenie, zniesienia współwłasności, naruszenia prawa własności, naruszenie posiadania,
 • dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • ochrony dóbr osobistych.
Prawo spadkowe to dziedzina, która obejmuje wszelkie regulacje związane z uprawnieniami i obowiązkami, jakie pojawiają się po śmierci osoby fizycznej. Udzielam pomocy prawnej w zakresie:
 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • ustalenia nieważności testamentu,
 • umownego lub sądowego działu spadku,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zapisu i zachowku,
 • wykonania zapisu lub polecenia, zabezpieczenia spadku, zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • prawidłowego sporządzenia testamentu.
Służę swoją pomocą w ustaleniu zakresu odszkodowania za poniesioną szkodę czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poszkodowany może zażądać odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:
 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • śmierci lub inwalidztwa bliskiej osoby,
 • pokrzywdzenia przestępstwem,
 • niesłusznego tymczasowego aresztowania,
 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • bezumownego korzystania nieruchomości.
Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego, która zajmuje się stosunkami prawnymi w zakresie relacji rodzinnych. Reguluje prawne stosunki majątkowe i niemajątkowe członków rodziny, oraz jej funkcjonowanie.
Pomagam klientom w sprawach:
 • o rozwód i separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • sądowego zniesienia współwłasności, zarządu majątkiem wspólnym,
 • związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi – pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, uznanie lub unieważnienie uznania dziecka,
 • o alimenty na rzecz małoletnich dzieci,
 • dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego,
 • ustanowienie kuratora lub opiekuna.
W mojej kancelarii można uzyskać kompleksową pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, rozumianego jako gałąź regulującą prawa i obowiązki stron stosunku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub innych podstaw zatrudnienia. Oferuję m.in.:
 • reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń ze stosunku pracy, takich jak ustalenie istnienia stosunku pracy, dochodzenia wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej,
 • pomoc prawną przy interpretacji treści umów o pracę,
Moja kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc w zakresie prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Dotyczą one odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione pod groźbą kary w czasie ich popełnienia.
Swoje usługi w tej sferze świadczę m.in. poprzez:
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania,
 • występowanie w imieniu klientów jako obrońca oskarżonego czy pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • udzielanie wsparcia prawnego w trakcie stosowania środków zapobiegawczych jak np. tymczasowe aresztowanie czy poręczenie majątkowe,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym m.in. odroczenia wykonywania kary, przerwy w wykonywaniu kary czy warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.
Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne powstające między organami administracji publicznej a obywatelem.
Obszar spraw prowadzonych przeze mnie zawiera m.in.:
 • reprezentowanie na każdym szczeblu organów administracji samorządowej lub rządowej,
 • opracowanie odwołań od decyzji administracyjnych, wniosków i skarg w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji czy licencji.

Pozostańmy w kontakcie

Zadzwoń:

tel. 664-626-751

Przyjdź:

ul. Walkowskiego 2
32-065 Krzeszowice

Napisz:

adwokat.grzeda@wp.pl

Prześlij List:

ul. Miękińska 4
32-065 Krzeszowice